45. Büyük Kongre - Türk Veteriner Hekimleri Birliği

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
45. Büyük Kongre

 

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ 45. OLAĞAN KONGRESİ

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin 45. Olağan Büyük Kongre Toplantısı 24 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da Crowne Plaza Otelde,  seçimler de ertesi gün 25 Kasım’da aynı otelde gerçekleştirilmiştir.

Büyük Kongre toplantısı ve seçimler mesleğimize yakışır bir olgunluk ve hoşgörü ortamında gerçekleşmiştir.

Büyük Kongre  % 90 lar seviyesinde yüksek bir katılımla toplanmıştır. Kongrenin sabahki birinci oturumu Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet ALKAN’ın açılış konuşmasıyla başlamış ve akabinde divan teşekkülünden sonra konukların konuşmaları ile devam etmiştir.


 

I.OTURUM

Bu oturumda A.Ü.Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer,  emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ferruh DİNÇER, Veteriner Hekimler Birliği Vakfı Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi MYK  üyesi Veteriner Hekim Sahir SOLMAZ, Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Millet Vekili Veteriner Hekim Ramazan Kerim  ÖZKAN, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL  birer konuşma yapmıştır.

               

 

Dr. Mehmet ALKAN ; “Son iki yıllık süre içerisinde beni çok üzen iki önemli olayı dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. “Bu iki önemli konudan birisi et ve kasaplık hayvan ithalatı diğeri de veteriner hekimlerin Uzmanlık Yönetmeliğinin bir türlü çıkarılamamasıdır. Bu iki konu içimde bir uhde olarak kalmıştır. Bununla birlikte Bakanlığın çıkarttığı iki yasa ( “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ) ülkemiz ve mesleğimiz açısından önemli kazanımlar sağlayabilir. Bu nedenle yasa ve ikincil mevzuatların çıkarılması sırasında TVHB olarak her türlü gayreti gösterdik. Tabii ki her şey sizin istediğiniz gibi sonuçlanmıyor. Ancak girişimlerimiz hala devam ediyor.” Diye belirtti.

             

Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU;  “Bugün ülkemizde 17 si mezun veren 2 si öğretime başlamış 19 aktif veteriner fakültesi var. Bunun yanında 2 veteriner fakültesine Dekan ataması yapıldı. 3 fakültenin de kuruluş kararları alındı. Her yıl 1200 – 1300 mezun veriliyor. Fakülte sayısı çok fazla bu da eğitim kalitesini etkiliyor. Bu nedenle mezuniyetten sonrası Boord sınavı yapılmalıdır. Veteriner hekim kendi başına çalışmaya başlamadan önce bir yıl gibi süreyle staj dönemi geçirmeli, veteriner hekimlerin etik değerlere bağlı olarak görevlerini yerine getirmeli, burada Konseye önemli görevler düşüyor.” Diye konuştu.

Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER; “Veteriner fakültesi sayıları arttıkça eğitim kalitesi düşüyor ve bazı deontolojik değerlerimizi kaybediyoruz. Bu da mesleğimize ve hayvancılığımıza zarar veriyor. Açılan fakültelerin kapatılması mümkün değil ancak yenilerinin açılmasını engelleyebiliriz.

Eğitim konusunda yenlikler yapılmalı, veteriner halk sağlığı ve et ürünleri ana bilim dalı açılmalıdır.

Mesleğimize ağır saldırılar var. Bunlarla hukuksal anlamda savaşılmalıdır. Bunun için Konsey bünyesinde hukuk bürosu oluşturulmalıdır. Mesleğimiz kamuoyunda yeterli bir şekilde tanıtılmalıdır.” dedi.

               

Prof. Dr. Ferruh DİNÇER; “Konseyin tarihini biliyorum. 1980 sonrası Bakanlık ve Konsey arasındaki ilişkiler kopmuştur. Bakanlığı göz ardı etmemek gerekir. Bu dönemde ilişkilerin düzeldiğini gördüm bu beni çok duygulandırdı. Geçmiş 6 yıl boyunca uluslar arası alanda alınan başarılardan dolayı Ender Yarsan’a ve Mehmet Alkan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

               

Sahir SOLMAZ; “Sorunlar aynı olsa da kişilerin bakış açısına göre çözümler değişiklik göstermektedir. Örneğin çiftçi inim inim inlerken et ve kasaplık hayvan ithalatı devam ettirilmektedir. Siyasiler istediği için ithalat devam ediyor. Ankara’da masa başında oturarak alınan kararlarla hayvancılık yönlendirilmeye çalışılıyor. Sahaya inmeden bu işlerin yürütülmesi mümkün değildir. Veteriner hekimlerin çalışmaya başlamadan önce bir staj dönemi geçirmeleri gerekir. Ancak; işyeri veteriner hekimleri ileride kendilerine rakip olur düşüncesiyle yanlarında stajiyer veteriner hekim çalıştırmak istemiyor. Bunun yanında eğitimde de yetersizlikler  var. Odalarımıza ve Konseyimize sahip çıkmamız gerekir.” Dedi

               

Ramazan Kerim ÖZKAN; “Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Ülkemiz ithalat yoluyla birçok yeni ırklarla tanıştı. Ancak, Ülkemizde samanı zor bulur hale geldik. Süt 90 krş yem 90 krş vatandaş feryat ediyor. Sayın bakanımız dün süt birliğinin toplantısındaydı. Bu gün burada bakanımızın olmasını isterdik. Böylece bu genel kurulumuz basına taşınmış olurdu. İthalatın hayvancılığımıza ve et üretimimize 5 milyar dolar yansıması olacaktır. Faizsiz kredilerin ödeme günü yaklaşıyor bu sebeple İşletmelerimizde batacak günlerini bekliyorlar. Bakanın veteriner hekim olduğu bir dönemde meslektaşların değerinin ayaklar altına alınması üzücüdür.” Dedi

               

 

Dr. Nihat PAKDİL; “Konuşmalarım diğer konuşmacılara cevap olarak algılanmasın. Ülkemizin coğrafik konumu gereği Karadeniz bölgesini çıkarırsak yıllık yağış miktarı çok azdır. Bu göz ardı edilmemeli, ülkemizin büyük ve küçük baş hayvan kapasitesi buna göre belirlenmelidir. Hayvan ıslahı yaparken damızlık ithalatına ihtiyacınız vardır. Desteklemeler her yıl artarak devam ediyor. Bu yıl hayvancılık destekleri %20 oranında arttırıldı. Eğitim konusunda problemler var.  Bakanlık olarak bu konuya önem veriyoruz.  Uzmanlık konusunda YÖK te yapılan çalışmaları takip ediyoruz.  Kamuda çalışan veteriner hekimler serbest çalışanlara rakip olmamalıdırlar. Serbest hekimlik desteklenmelidir. Bakanlık olarak yapılacak aşılama çalışmalarında, hayvanların kayıt altına alınması ve tescili konusunda serbest hekimlerden yararlanılması konusunda çalışmalarımız var. Bu konuda odalarımıza ve konseyimize önemli görevler düşmektedir.” Dedi

II. OTURUM


  Ali KOÇ                                            Talat GÖZET                                       Ali İhsan AKIN

Öğleden sonraki oturumda Merkez Konseyinin “Çalışma Raporu” Genel Sekreter Ali KOÇ tarafından, “Mali Rapor” Talat GÖZET tarafından, “Denetleme Kurulu Raporu” Ali İhsan AKIN tarafında sunulmuştur. Bu raporlar üzerine söz almak isteyen üyelere söz verilmiştir. 

Bu konuda; Hasan ERYILMAZ, Hüseyin DEDE, Oktay AKSU, Murat ARSLAN, Alper YILMAZ, Mustafa Kemal İLCAY, Oktay DEPREM, Tahsin YEŞİLDERE söz almışlardır. Bu konuşmaların ortak paydasını mesleki sorunlar ve çözüm yolları oluşturmuştur. Veteriner fakültelerinin çokluğu, eğitim kalitesi, özlük hakları, basının iyi kullanılmaması, yeni yasal düzenlemeler, et ve kasaplık hayvan ithalatı, bakanlığın yeni logosu konuları dile getirilmiştir. Bunlardan sonra Merkez Konseyi Başkanı Mehmet ALKAN söz alarak yapılan eleştirilere cevap vermiştir.

Bundan sonra önergeler oylanarak kabul edilmiştir.

Buna göre; Giriş ve yıllık aidatların 50TL+teberru olarak belirlenmiştir. Odaların Merkez Konseyine ödemeleri gereken katkı payları %10 olarak belirlenmiştir.

Son bölümde Dilek ve Öneriler için delegelere söz verilmiştir.

Bu kapsamda; Mehmet Selami KIBRIS  Hayvan refahının sağlanmasına yönelik bir proje sunumu yapmıştır.

Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Sinan SAĞLAM da hayvanların kayıt altına alınarak izlenebilirliğin sağlanması ile ilgili bir proje hazırladıklarını belirterek projenin genel çerçevesini izah etmiştir. Bunun yanında Mustafa Bahadır ÖZTÜRK, Yusuf KAYACIK, Oktay AKSU, Derviş KARA, Muhammed GÜLSEVEN, Sebahattin YAZICI, Bektaş ŞENAY, Yahya HAMURCU, Muharrem UÇMAKLIOĞLU, Murat ARSLAN, Yalçın KÖKSAL, Akif BAŞOL dilek ve önerilerini dile getirerek bunların yeni yönetim tarafından titizlikle takip edilmesi gereğini dile getirmişlerdir.

Son olarak söz alan Merkez Konseyi Başkanı Mehmet ALKAN da tüm katılımcılara teşekkür etmiştir.